Janus-faced fila brasileiro kennel banner text

Janus-faced fila brasileiro kennel navigation left

Janus-faced fila brasileiro kennel main frame

A Fila brasileiro története:

        I.: A történelmi háttér

        II.: A lehetséges ősök